Cinto vermelho :: Caderno técnico
Kihon waza | Tsuki/keri waza (técnicas isoladas)
 


Kette junzuki
Kette gyakuzuki
Kette junzuki / no-tsukomi
Kette gyakuzuki / no-tsukomi
Nagashizuki jodan (hidari migi)
Sokuto chudan
Mawashi ushi jodan
Ushirogeri chudan

Uke waza/ tsuki waza | uchi waza/ate waza Uchi waza/ ate waza (defesas)

 


Tate empi (junzukidachi)

Juji uke (junzukidachi)

Renraku waza

 


Maegeri chudan/ nagashizuki jodan/ mgyakuzuki
Surikomi ashibarai/ mawashigeri chudan/ ushirogeri chudan/ gyakuzuki

Sambom kumite

 


Chudan uke - soto uke, uchi uke

Jodan uke - Sanbonme, yonhonme
Maegeri uke - Sanbonme, yonhonme

Ohyo kumite

 


Nihonme, sanbonme


Kata

 


Pinan yodan

Pinan godan

Jyu kumite

 


Combate livre controlado