Cinto verde :: Caderno técnico
Kihon waza | Tsuki/keri waza (técnicas isoladas)
 


Kette junzuki

Kette Gyakuzuki
Junzuki no-tsukomi
Shuto uke jodan
Tobikomizuki jodan (ayumiashi)
Surikomi mawashigeri chudan
Surikomi sokuto chudan

Uke waza/ tsuki waza | Uchi waza/ate waza Uchi waza/ ate waza (defesas)

 


Jodan uke/ gyakuzuki chudan

Gedan barai/ gyakuzuki chudan

Renraku waza (técnicas combinadas)

 


Surikomi maegeri chudan/ sokuto chudan/ gyakuzuki chudan
Tobikomizuki (yoryashi)/ gyankuzuki (yoryashi)

Sambom kumite

 


Chudan uke-soto uke, uchi uke

Jodan uke - Ippohonme, Nihonme
Maegeri uke - Ippohonme, Nihonme

Ohyo kumite
 


Ipphonme


Kata (forma)
 


Pinan Shodan

Pinan Sandan

Jyu kumite

 


Ashi waza