Cinto laranja :: Caderno técnico
Kihon waza | Tsuki/keri waza (técnicas isoladas)
 


Kette junzuki

Kette gyakuzuki
Junzuki no-tsukomi
Chudan mawashigeri
Sokuto fumikomi
Uraken jodan

Uke waza/ tsuki waza | Uchi Waza/ Ate Waza Uchi waza/ ate waza (defesas)

 


Soto uhe - gyakuzuki

Ushi uke – gyakuzuki

Renraku waza (técnicas combinadas)

 


Maegeri chudan/ mawashigeri chudan/ gyakuzuki chudan

Surikomi maegeri chudan/ mawashigeri chudan/ Gyankuzuki chudan

Dachi o shizei (deslocações/ posições de base)

 


Mahanmi-ne-koashi-dachi

Yoryashi

Kata

 


Pinan Nidan


Jyu kumite

 


Te waza