Cinto castanho 3º kyu :: Caderno técnico
Kihon waza | tsuki/keri waza (técnicas isoladas)
 


Kette junzuki / no-tsukomi

Kette gyakuzuki no-tsukomi
Tobikomizuki jodan (hidari migi)
Mawashigeri jodan
Ushirogeri chudan
Surikomi sokuto chudan

Tsuki waza

 


Sonobazuki (naianshi dashi)

Nidozuki
Sandozuki

Renraku waza (técnicas combinadas)

 


Maegeri tobikomizuki jodan/ yoriashi maegeri chudan/ nagashizuki jodan/ mawashigeri chudan

Maegeri chudan/ sokuto chudan/ ushirogeri chudan/ gyakuzuki jodan
Ayumiashi tobikomizuki jodan/ yoriashi maegeri chudan/ nidangeri/ uraken jodan

Sambom kumite

 


Chudan uke - soto uke, uchi uke
Jodan uke - ipponme, nihonme, sanbonme, yonhonme
Maegeri uke - yonhonme, gohonme

Ohyo kumite
 


Sanbonme, yonhonme


Kion kumite

 


Ipponme, nihonme


Kata

 


Kushanku

Jyu kumite

 


Combate livre controlado