Cinto castanho 2º kyu :: Caderno técnico
Kihon waza | tsuki/keri waza (técnicas isoladas)
 


Kette junzuki

Kette junzuki / no-tsukomi
Kette gyakutsuki
Kette gyakuzuki no-tsukomi
Tobikomizuki jodan (hidari migi)
Nagashizuki jodan (hidari migi)
Surikomi mawashigeri jodan
Surikomi sokuto chudan

Uke waza/ tsuki waza | Uchi waza/ ate waza (defesas)

 


Kake uke (hamni neko ashi dashi)

Moro nekote (junzuki dashi)

Renraku waza (técnicas combinadas)

 


Tobikomizuki – gyakuzuki –  mawashi zuki – urazuki  - hiza geri

Ashi barai – mawashigeri jodan – ura ashi barai – uraken – gyakuzuki

Sambom kumite

 


Chudan uke - soto uke, uchi uke

Jodan uke - ipponme, nihonme, sanbonme, yonhonme
Maegeri uke - gohonme, ropponme

Kion kumite

 


Ipponme, nihonme


Ohyo kumite
 


Yonhonme, gohonme


Nage waza

 


Sukui nage


Katame waza

 


Hadaka jime

katagatame

Kata

 


Kushanku

Naihanchi

Jyu kumite

 


Combate livre controlado