Cinto castanho 1º kyu :: Caderno técnico
Kihon waza | tsuki/keri waza (técnicas isoladas)
 


Shuto ushi (junzuki dashi)

Haito ushi (gyakuzuki dashi)
Kette junzuki / no-tsukomi
Kette gyakuzuki no-tsukomi
Yoryashi hiza-geri
Surikomi mawashigeri jodan
Nagashizuki jodan
Ushirogeri chudan

Renraku waza

 


Tsugi-ashi tobikomizuki/ surikomi maegeri/ sokuto chudan/ uraken

Ayumiashi uraken/ surikomi sokuto chudan/ ushirogeri chudan/ gyakuzuki jodan
Yoriashi gyakuzuki jodan/ surikomi sokuto chudan/ ushirogeri chudan/ gyankuziki chudan/ uraken jodan

Sambon kumite

 


Chudan uke - soto uke, uchi uke

Jodan uke - ipponme, nihonme, sanbonme, yonhonme
Maegeri uke - gohonme, ropponme

Ohyo kumite

 


Sanbonme, yonhonme


Ohyo kumite

 


Gohonme, ropponme


Nage waza

 


Osoto gari


Katame waza

 


Kote gaeshi, jujigatame


Kata

 


Kushanku, chinto


Jyu kumite

 


Combate livre controlado