Cinto azul :: Caderno técnico
Kihon waza | Tsuki/keri waza (técnicas isoladas)
 


Kette junzuki / no-tsukomi

Kette gyakuzuki / no-tsukomi
Nagashizuki jodan (ayumiashi)
Ushiro geri chudan
Nidangeri jodan

Uke waza/ tsuki waza | Ushi waza/ ate waza Uchi waza/ ate waza (defesas)

 


shuto jodan    /  gyakuzuki chudan

(mahanmi neko ashi dachi) (shomen neko ashi dachi)

Renraku waza (técnicas combinadas)

 


Maegeri / ushirogeri / gyakuzuki

Surikomi sokuto/ ushirogeri / uraken jodan

Sambom kumite

 


Chudan uke - soto uke, uchi uke
Jodan uke - ninhonme, sanbonme

Ohyo kumite

 


Ipponme
Ninhonme

Kata(forma)

 


Pinan sandan

Pinan yodan

Jyu kumite

 


Combate livre controlado